บริจาคหน้ากากอนามัย & แอลกอฮอล์ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล สถานการณ์ Covid-19

ทำบุญบริษัท 2020

ตรุษจีน 2020

Happy New Year 2020

กิจกรรมสัมมนา "การสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม"

กิจกรรมอบรม "ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ"

กิจกรรมอบรม "การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย"

กิจกรรมสัมมนา "ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ"

กิจกรรมอบรม "ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ"